Social Organizations Collection (社團組織特藏)
Name (English)▼ Name (Chinese) Place Holding Remarks
耆康會耆康學院 Hong Kong 2003 年刊
民主建港聯盟 Hong Kong 2005 香港大專生暑期內地實習計劃2005
民主建港聯盟 Hong Kong 2001-2000, 2003 會員大會: 中央委員會工作報告
基督教青少年牧養團契 Hong Kong 2000 事工分享及周年報告
香港文匯報 Hong Kong 1988 40周年特刊
培正中學 Hong Kong 1989 100th Anniversary
香港天主教勞工事務委員會 Hong Kong 2001, 2003-2004 十周年紀念特刊, 工作報告
香港聖公會 Hong Kong 1998
香港華人革新協會 Hong Kong 1999 香港華人革新協會金禧紀念特刊
惠州市社會科學界聯合會 China
Total 83, To page