Higher Education Information (高等教育資訊)
Newspaper Date Title
澳門焦點報 2015.11.20 新青協樂見施政重人才助創業
澳門焦點報 2015.12.03 第三屆模擬歐盟會議澳大奪魁
澳門焦點報 2015.12.25 澳大校友體育節頒獎禮及聖誕聯歡晚宴
澳門焦點報 2016.05.13 崔世安:捐資有規坦對眾議
澳門焦點報 2016.05.13 譚俊榮:資助暨大為澳育才
澳門焦點報 2016.05.20 積小流以成江海