(All Collections)

Main > Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)

 

Macau Periodical Index
(澳門期刊論文索引)

 

Journals > 新生代

 

Journal Name: 新生代

Holdings: no.1 (Jul 1999) - no.17 (Jul 2003), no.20 (Apr 2004) - no.22 (Oct 2004), no.24 (Apr 2005) - no.32 (May 2007), no.34 (Oct 2007) - no.35 (Feb 2008), no.38 (Dec 2008), no.41 (Aug 2009) - no.44 (Nov 2009), no.46 (Jan 2010) - no.57 (Dec 2010), no.61 (Apr 2011) - no.96 (Mar 2014) - no.97 (Apr 2014), no.100 (Jul 2014) - no.104 (Nov 2014), no.106 (Jan 2015) - no.107 (Feb 2015), no.109 (Apr 2015), no.112 (Jul 2015)

 

No. Author Title Journal Title Date
1 黃耀岷 馬悅然的中國夢 新生代 2015年7月
2 黃家龍 夏夜寒流 新生代 2015年7月
3 外國動物法 新生代 2015年7月
4 黃耀岷 拆!拆!拆!--文物保護的法規漏洞 新生代 2015年7月
5 呂珠玲 世遺的快樂--利安豪 新生代 2015年7月
6 王郊 世遺只是個起點 新生代 2015年7月
7 王郊 尋找社區連結 新生代 2015年7月
8 呂珠玲 桃花源記--哥倫比亞 新生代 2015年7月
9 呂珠玲 那些年的愛情經典︰人鬼情未了 新生代 2015年7月
10 袁志偉 文法迷宮 新生代 2015年7月
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> / 196

Records 1 - 10 of 1956