(All Collections)

Main > Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)

 

Macau Periodical Index
(澳門期刊論文索引)

 

Author 黃就順;鄭天祥
Title 澳門人口問題初探
Journal Title 濠鏡
Pub. Info 總第1期, 第34-36頁
Date 1986年9月
Link N/A
Keyword N/A
Abstract 段落標題:
1. 近年人口增長迅速
2. 人口構成特徵
3. 人口密度高,分佈不均勻

附表:
1. 澳門近七十多年來人口增長
2. 1981年澳門人口的年齡與性別比例
3. 澳門各區人口變動 (1970-1981)
4. 1978年以來澳門人口出生、死亡、凈增統計(單位:人)
Location 1/F Zone B, Macau Corner