Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
Title Author Date Publish Info
北京主教湯士選與馬戛爾尼勳爵使團 阿布雷沃(Abreu, António Graça de) 1997年秋季 第32期 第125-130頁
最後一批葡萄牙耶穌會士在北京的財產 阿布雷沃(Abreu, António Graça de) 2000年春夏季 第40-41期 第155-160頁