Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
Author: 歐陽健; 歐陽縈雪
Title: 《全宋文》失收歐陽氏遺文輯補
Joural Name: 澳門文獻信息學刊
Pub. Info: 總第15期, 第3期, 第18-24頁
Date: 01/12/2015
Link: N/A
Keyword: N/A
Abdtrack: N/A
Location: 1/F Zone B, Macau Corner