school

Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)

Yan, Fei; Wu, Mingbai; Zhang, Zhu; Zhang, Liwei; Zhang, Changming


Title arrow_drop_down Author Date Publish Info
Factors affecting early morbidity after pneumonectomy
Yan, Fei; Wu, Mingbai; Zhang, Zhu; Zhang, Liwei; Zhang, Changming Vol.4, No.3, pp. 162-166