Academic Research Information (學術研究資訊)
Newspaper Date Title
煙臺晚報 2013/04/29 社科優秀成果評選開始申報
煙臺晚報 2013/04/30 三月設計出洗衣機自動生産綫
煙臺晚報 2013/05/07 DNA存儲技術推出
煙臺晚報 2013/05/08 海南寺藏經劫難
煙臺晚報 2013/05/14 家長愛嘮叨的恰恰最不適合考生
煙臺晚報 2013/05/15 防範“校長帶女生開房”須完善機制