Academic Research Information (學術研究資訊)
Newspaper Date Title
商務及經濟發展局 2012/12/21 商務及經濟發展局局長與傳媒談話內容(只有中文)
商務及經濟發展局 2013/01/23 立法會:支持創新科技產業
商務及經濟發展局 2013/04/12 香港電影發展局委任新一屆委員
商務及經濟發展局 2014.05.28 立法會七題:香港接待旅客的能力
商務及經濟發展局 2015.02.25 立法會一題:提升香港競爭力的措施